หจก. พี.บี. สำรวจ

P.B.Survey Limited Partnership

บริการรับเหมางานสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ออกแบบ และเพื่อเก็บข้อมูล